Ngày của mẹ

Mẹ nay đã chín mươi rồi
Lòng con bao nỗi bồi hồi mẹ ơi
Tâm con luống những chơi vơi
Biết rồi mẹ sẽ xa rời chúng con
Thời gian sức đã yếu mòn
Mẹ đâu có khoẻ như còn tuổi son
Nuôi đàn con dại lon ton
Phụ chồng gồng gánh lo toan trông ngoài
Bao nhiêu cực khổ chẳng nài
Nuôi con khôn lớn chẳng hoài công lao
Tháng ngày sức khỏe mòn hao
Công ơn cha mẹ núi cao chất chồng
Vì con cha mẹ gánh gồng
Lo ăn lo mặc ngó trông từng ngày
Dạy con cố gắng miệt mài
Học làm điều phải thẳng ngay ở đời
Duyên may gặp Đạo ra đời
Dắt dìu con trẻ nghe lới ơn trên
Lời kinh khuyến thiện chẳng quên
Ngày đêm nhắc nhỡ con nên tu hành
Khuyên con bỏ dữ làm lành
Mẹ cha lấy đức thực hành dạy con
Song hành hai bước lo tròn
Bước đời , bước đạo dạy con rất nhiều
Vào đời con chớ lắm điều
Vào đạo con nhớ học bài thương yêu
Từng lời dạy bảo chắt chiu
Yêu thương con trẻ nâng niu sớm chiều
Giờ đây tuổi mẹ quá nhiều
Thân già cằn cỗi sớm chiều liêu siêu
Con nhìn bóng Mẹ thân yêu
Biết rồi còn chẳng bao nhiêu tháng ngày
Con cầu xin đấng Như Lai
Cho mẹ khỏe mạnh sống dài với con
Nhưng lòng con trẻ héo hon
Biết mẹ đâu thể vì con sống hoài
Cúi xin ân đức Cao Đài
Ngữa trông lượng cả an bài cho con
Con xin tu thế mẹ con
Đó là chữ hiếu phận con làm tròn
Sửa mình tu tịnh mót bòn
Tứ thời cố gắng lòng con chẳng sờn
Gìn tâm con quyết tu chơn
Hiếu nghĩa vì mẹ không lờn tâm tu
Lòng con cố chí quyết tu
Vì con còn mẹ phải tu hơn người
Đó là Phước đức Phật Trời
Gắng công tu luyện không lơi buổi nào
Cầu xin ân đức trên cao
Cho con vì mẹ chẳng sao tất lòng
Khi xưa mẹ đã có lòng
Nhập môn vào đạo cùng chồng lo tu
Nhưng vì con cái lu bu
Khiến cho mẹ phải đường tu lở làng
Giờ đây đường đạo rỡ ràng
Con tu cứu được cửu huyền song thân
Đó là đặc cách thiên ân
Cao Đài Đại Đạo xá ân tam kỳ
Tâm con hướng đạo kịp kỳ
Trọn đường tu tịnh giải đi nghiệp trần
Con xin trọn nghĩa báo ân
Lòng thành tu niệm nghiệp sân dứt lần
Độ cho cha mẹ thoát trần
Dày công hiếu để song thân vui vầy .