Nhạc Bất Quần

Âm mưu bá chủ võ lâm này
Tịch tà chiếm đoạt cướp về tay
Ô danh một thuở đời quân tử
Hổ tiếng con lưu đến vạn ngày
Tịnh thân lánh vợ buồn chăn gối
Luyện kiếm xa con khổ chiếu cày
Phút cuối không người thân kẻ thích
Nhạc Bất Quần phơi cái mặt dày